موضوع
  
منبع خبر
  
سازمان متولی
  
اشخاص
  
  
  
  
  
1400/06/24بازسازی, مسکن محرومان, مسکن روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA/00000.jpg
  
1400/06/23بازسازی, اعتبارات, بهسازی, همایشروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/06/22بازسازی, مقاوم سازی, طرح هادی, عمران روستایی, واگذاری زمین, مسکن شهریروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/06/22روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکن, استانداریمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/TKTG0000.jpg
  
1400/06/20بازسازی, طرح هادی, عمران روستایی, مسکن روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/IMG_940000.jpg
  
1400/06/17طرح هادی, عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/06/17بازسازی, طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/06/17بازسازی, مقاوم سازی, مسکن محرومان, مسکن روستایی, اعتباراتروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/06/15روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/06/14بازسازی, طرح هادی, نوسازی بافت فرسوده, مسکن محرومان, مسکن روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA/VTDV0000.jpg
  
1400/06/13طرح هادی, عمران روستایی, کسب رتبه برترروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA/IMG_9420000.jpg
  
1400/06/10مسکن روستایی, حساب 100, تفاهم نامهروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/06/09طرح هادی, عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/06/08بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA/IMG_920000.jpg
  
1400/06/04روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمعاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها, مدیرکل بنیاد مسکن استان, نماینده ولی فقیهالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA/IMG_92760000.jpg
  
1400/06/03روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/06/02روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/06/01بازسازی, مسکن شهریروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/06/01بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/06/01بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/05/20روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/WhatsA0000.jpg
  
1400/05/18بازسازی, عمران روستایی, واگذاری زمینروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/05/18روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/05/11روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/ff.jpg
  
1400/05/09روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/05/06روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنرئیس بنیاد مسکن, مدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/05/05روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنرئیس بنیاد مسکن, مدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/05/04روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکن, استانداریرئیس بنیاد مسکنالبرز
  
1400/05/04روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکن, نهاد مقام معظم رهبریمقام معظم رهبری, رئیس بنیاد مسکنالبرز
  
1400/04/28روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
1 - 30صفحه بعد