موضوع
  
منبع خبر
  
سازمان متولی
  
اشخاص
  
  
  
  
  
1400/05/11روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/ff.jpg
  
1400/05/09روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/05/06روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنرئیس بنیاد مسکن, مدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/05/05روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنرئیس بنیاد مسکن, مدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/05/04روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکن, استانداریرئیس بنیاد مسکنالبرز
  
1400/05/04روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکن, نهاد مقام معظم رهبریمقام معظم رهبری, رئیس بنیاد مسکنالبرز
  
1400/04/28روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/04/23روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکن, نهاد ریاست جمهوریرئیس جمهور, رئیس بنیاد مسکنالبرز
  
1400/04/20روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/04/19بازسازی, بلایای طبیعی, مقاوم سازی, مسکن محرومان, اعتبارات, وام و تسهیلاتروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87/IMG_8206.jpg
  
1400/04/17روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87/370808_757.jpg
  
1400/04/16روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنرئیس بنیاد مسکنالبرز
  
1400/04/16روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکن, استانداریمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/04/16روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87/WhatsAp0000.jpeg
  
1400/04/15روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکننماینده ولی فقیهالبرز
  
1400/04/14بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استان, نماینده ولی فقیهالبرز
  
1400/04/13بازسازی, تفاهم نامهروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/04/12بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
  
1400/04/09بازسازی, عمران روستایی, واگذاری زمینروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/IMG0000.jpg
  
1400/04/02بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمعاون عمران روستایی, مدیرکل بنیاد مسکن استان, نماینده ولی فقیهالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87/IMG0000.jpg
  
1400/04/01روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استان, نماینده ولی فقیهالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87/857cb6b1000000.jpg
  
1400/03/31روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمقام معظم رهبری, رئیس جمهور, نماینده ولی فقیهالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87/Untitled.jpg
  
1400/03/31روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C000.jpg
  
1400/03/30بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنرئیس جمهور, رئیس بنیاد مسکنالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/Whats0000.jpg
  
1400/03/26بازسازی, طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87/asd0000.jpg
  
1400/03/24بازسازی, مسکن محرومان, مسکن روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استان, نماینده ولی فقیهالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87/ef0000.jpg
  
1400/03/24بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استان, نماینده ولی فقیهالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87/dfv000.jpg
  
1400/03/23بازسازی, مسکن محرومان, طرحهای عمرانیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استان, نماینده ولی فقیهالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%860000.jpg
  
1400/03/22بازسازی, مقاوم سازی, طرح هادی, مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استان, نماینده ولی فقیهالبرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/21f0000.jpg
  
1400/03/21بازسازی, مسکن شهری, مسکن اجتماعیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرزبنیاد مسکنمدیرکل بنیاد مسکن استانالبرز
1 - 30صفحه بعد