موضوع
  
منبع خبر
  
  
1401/04/05بازسازی, طرح هادی, عمران روستایی, مسکن محرومان, مسکن روستایی, کپر نشینیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/04/05بازسازی, مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/04/04بازسازی, مقاوم سازی, طرح هادی, عمران روستایی, نوسازی بافت فرسودهروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/04/04بازسازی, طرح هادی, عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7.jpeg
  
1401/04/01بازسازی, طرح هادی, عمران روستایی, مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/03/28واگذاری زمینروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.jpeg
  
1401/03/28مسکن محرومان, مسکن روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/03/25بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/03/17بازسازی, طرح هادی, عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/03/12بازسازی, مقاوم سازی, طرح هادی, عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%861401-03-09.jpeg
  
1401/03/09مسکن شهری, مسکن مهر, مسکن اجتماعیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/03/08مسکن محرومان, مسکن مهر, مسکن اجتماعی, وام و تسهیلات, حساب 100روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/03/07بازسازی, طرح هادی, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/03/03بازسازی, طرح هادی, عمران روستایی, واگذاری زمینروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20100/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B11401-02-28.jpeg
  
1401/02/28بازسازی, مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/02/28مسکن شهری, مسکن مهر, مسکن اجتماعیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/02/27بازسازی, مقاوم سازی, طرح هادی, مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D8%AF/%D8%B3%D9%86%D8%AF1401-02-26.jpeg
  
1401/02/26عمران روستایی, سند مالکیتروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%871401-02-25.jpeg
  
1401/02/26طرح هادی, عمران روستایی, مسکن محرومان, مسکن شهری, مسکن اجتماعیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/02/26بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/02/17روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/02/12بازسازی, مسکن شهری, مسکن مهر, مسکن اجتماعی, مسکن و ساختمانروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87/1401-02-10.jpg
  
1401/02/10روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/1401-02-10.jpg
  
1401/02/10مسکن مهر, مسکن اجتماعیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/02/10روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/02/05روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/02/04بازسازی, مقاوم سازی, مسکن محرومان, خیرین مسکن سازروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/02/04روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/02/04بازسازی, مسکن محرومان, مسکن شهری, مسکن مهر, مسکن اجتماعیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1401/02/01بازسازی, مقاوم سازی, طرح هادی, عمران روستایی, مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
1 - 30صفحه بعد