موضوع
  
منبع خبر
  
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20100/WhatsApp0000.jpg
  
1400/01/23بازسازی, عمران روستایی, مسکن محرومان, مسکن روستایی, حساب 100, تفاهم نامهروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20100/10000.jpg
  
1400/01/22بازسازی, مقاوم سازی, عمران روستایی, مسکن محرومان, مسکن روستایی, اعتبارات, حساب 100, تفاهم نامهروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1400/01/21روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87/WhatsApp0000.jpg
  
1400/01/17روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1400/01/14بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1399/12/27بازسازی, طرح هادی, عمران روستایی, واگذاری زمینروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1399/12/25بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1399/12/24مسکن شهری, مسکن اجتماعی, مسکن و ساختمانروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1399/12/23مسکن شهری, مسکن و ساختمان, پروژه هاروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1399/12/17بازسازی, طرح هادی, عمران روستایی, طرحهای عمرانیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1399/12/17بازسازی, طرح هادی, عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1399/12/13بازسازی, مقاوم سازی, زلزلهروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1399/12/06مسکن شهریروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA/WhatsApp0000.jpg
  
1399/12/02بازسازی, طرح هادی, نوسازی بافت فرسوده, مسکن محرومان, مسکن روستایی, مسکن شهریروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87/WhatsApp0000.jpg
  
1399/11/30بازسازی, احداث مسجدروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
http://https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/آگهی%20های%20روزنامه/g.jpg
  
1399/11/27بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1399/11/27بازسازی, طرح هادی, عمران روستایی, مسکن محرومان, ماشین آلات, مسکن و ساختمان, خیرین مسکن سازروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1399/11/20بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1399/11/20بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1399/11/18بازسازی, طرح هادی, عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/نمایندگی%20ولی%20فقیه/What0000.jpg
  
1399/11/18روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/عمران%20روستایی/aa000.jpg
  
1399/11/13بازسازی, طرح هادی, عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1399/11/08مسکن شهریروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
  
1399/11/06بازسازی, طرح هادی, عمران روستایی, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/TarhHadi/index0000.jpg
  
1399/11/04بازسازی, طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/TarhHadi/index0000.jpg
  
1399/11/01بازسازی, طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
http://https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/متفرقه/index10000.jpg
  
1399/10/29روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
http://https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/TarhHadi/indexnm0000.jpg
  
1399/10/27بازسازی, طرح هادی, عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
http://https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/متفرقه/15600000.jpg
  
1399/10/22روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
http://https://alborz.bonyadmaskan.ir/NewsPics/WhatsApp%20Image%202021-01-03%20at%2022.38.48.jpeg
  
1399/10/15بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز
1 - 30صفحه بعد