معاونت عمران روستایی

مقدمه:

فعالیت‌های عمران روستایی یكی از مهمترین و اصلی ترین اقدامات بنیاد مسكن انقلاب اسلامی‌در امور كالبدی و عمران و آبادی روستاهای كشور می‌باشد. این فعالیت‌ها با هدف ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها و تأمین عادلانه امكانات و هدایت فیزیكی جهت بهبود شرایط زیست محیطی نقاط روستایی در سراسر كشور به انجام می‌رسد. لذا با اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور كه به عنوان سند توسعه ملی محسوب می‌گردد، هم راستا می‌باشد.

اهم فعالیت‌ها:

ساماندهی كالبدی سكونتگاههای روستایی

ساماندهی كالبدی سكونتگاههای روستایی طرحی است كه به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت‌های كشاورزی، صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و فعالیت و استقرار بهینه خدمات در محیط‌های روستایی، هماهنگ با نظام شبكه شهری تهیه می‌شود. اهداف مورد نظر از تهیه طرح‌های مذكور به قرار زیر است:

1. ساماندهی فضایی سكونتگاههای روستایی موجود در قالب نظام تقسیمات فضایی – كالبدی

2. ساماندهی اقتصادی محدوده مورد مطالعه مبتنی بر ارایه برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی به تفكیك تقسیمات كالبدی طرح

3. توزیع و پراكنش جمعیت روستایی در قالب نظام تقسیمات كالبدی طرح

4. ساماندهی مناسب تأسیسات و خدمات رفاهی با توجه به نظام سلسله مراتبی و تقسیمات كالبدی پیشنهادی

 

طرح‌هادی روستایی

طرح‌هادی روستایی طرحی است كه ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مكان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملكردهای مختلف از قبیل مسكونی، تجاری و كشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی‌روستایی را برحسب مورد در قالب مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سكونتگاههای روستایی و طرح‌های جامع ناحیه ای تعیین می‌نماید.

اهداف مورد نظر از تهیه و اجرای طرح‌های مذكور به قرار زیر می‌باشند:

1. ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

2. تأمین عادلانه امكانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی

3. هدایت وضعیت فیزیكی روستا

4. ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسكن روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی‌

 

بهسازی بافت باارزش روستایی

بهسازی بافت باارزش روستایی طرحی است كه با شناسایی و ارتقای فضاهای باارزش روستایی، توسعه كالبدی – فضایی روستا را از طریق حفاظت و احیای ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و معماری آن به شیوه‌های مناسب و بهینه پیگیری می‌نماید. تهیه و اجرای طرح‌های مذكور به منظور دستیابی به اهداف ذیل به انجام می‌رسد:

1. حفاظت، احیاء و مرمت بافت و كالبد واجد ارزش در رابطه با سكونت و تولید

2. حفاظت و احیای ارزش‌های فرهنگی، تاریخی، كالبدی – فضایی، معماری و منظر روستایی و معرفی این ارزش‌ها در سطوح ملی و فراملی به خصوص در زمینه توسعه گردشگری

3. ارتقای كمی‌و كیفی عرصه‌های زیست و تولید روستایی

4. فراهم نمودن زمینه توسعه و عمران روستا با توجه به شرایط، امكانات و محدودیت‌های موجود

 

صدور اسناد مالكیت املاك روستایی

صدور اسناد مالكیت املاك روستایی فعالیت حقوقی و فنی تهیه و تنظیم مدارك و نقشه‌های لازم جهت صدور اسناد مالكیت اماكن روستایی است.

اهداف مورد نظر از این فعالیت شامل موارد ذیل است:

1. ساماندهی نظام مالكیت اراضی واقع در بافت مسكونی روستاها

2. امكان بهره گیری روستاییان از تسهیلات بانكی

3. افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی املاك واقع در روستا .