معاون پشتیبانی

برنامه ریزی و نظارت بر گردش عملیات مالی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشهای مالی, كنترل برداشت ها و واریزی ها به حساب جاری سازمان و به طور كلی نظارت و كنترل بر گردش عملیات مالی سازمان می باشد.
در این معاونت واحدهایی تحت پوشش هستند كه مهمترین آنها واحد حسابداری است كه وظایف و مسئولیت های حسابداری در قسمت مربوطه گفته می شود.
از وظایف معاون پشتیبانی تهیه و تنظیم بر بودجه سالانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جهت فعالیت های هزینه و درآمد بر اساس بودجه سالیانه است كه قبلاً تنظیم می شود. جذب بودجه ها و منابع طرح های عمرانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر منابع استانی یكی از فعالیت هایی است كه توسط معاون پشتیبانی بنیاد مسكن انجام می شود.
این معاونت نسبت به بكارگیری منابع و امكانات سازمان در غالب اهداف و برنامه های پیش بینی شده اقدام می نماید. همچنین از سوی این معاونت گزارش و برنامه های لازم در خصوص استفاده صحیح از توانمندیهای كارمندان انجام می شود. همچنین ارائه طرح های لازم برای افزایش انگیزه كاری كارمندان و توسعه نیروی انسانی از اهداف و فعالیت های این معاونت می باشد.
معاونت پشتیبانی در بنیاد مسكن وظیفه بهینه سازی سیستم دریافت و پرداخت های نهاد را نیز به عهده دارد. كنترل كلیه خریدها, بررسی و كنترل نهایی اسناد حسابداری, بررسی و كنترل احكام و گزارش مالی, نظارت بر اجرای امور اداری در چارچوب قوانین و مقررات تا حصول اطمینان از رعایت دقیق و صحیح اصول و ضوابط حاكم بر آنها نیز از اهم وظایف معاونت پشتیبانی می باشد.


معاونت پشتیبانی شامل سه بخش می باشد كه به طور مجزا به تشریح هر بخش می پردازیم.

الف) اداره امور اداری
این بخش كه زیر نظر معاونت پشتیبانی فعالیت می كند وظیفه پیگیری كلیه امور مربوط به كاركنان بنیاد مسكن انقلاب اسلامی را از بدو استخدام و درحین كار به عهده دارد و مسائل مربوط به رفاه و بازنشستگی پرسنل را مورد بررسی قرار می دهد صدور كلیه احكام كارگزینی كاركنان, تكمیل پرونده آنان از حیث اسناد و مدارك قانونی, اعمال حقوق و مزایای كاركنان بر اساس دستورالعمل های مركز, پیگیری امور حضور و غیاب پرسنل, تنظیم لیست حقوقی و ارائه لیست بیمه كاركنان و پیگیری صدور دفترچه بیمه و مسائل رفاهی كاركنان در طول سال از وظایف اداره امور كاركنان می باشد.
در بخش رفاهی برگزاری مراسم خانوادگی كاركنان, تامین برخی از ارزاق مصرفی كاركنان وسائلی از این قبیل نیز برعهده مسئول اداره امور كاركنان و رفاه می باشد.
این اداره بر امور حمل و نقل اداری در بخش وسائط نقلیه سبك و تامین سرویسهای ایاب و ذهاب كاركنان در حمل كار و سازمانهای زیربط در داخل شهر نظارت می كند. مسائل مربوط به ارزشیابی كاركنان در حین خدمت, ارتقاء جایگاه سازمانی كاركنان و رشد و توسعه نیروی انسانی در قالب بخش نامه های اداری از دیگر وظایف اداره امور كاركنان می باشد.


ب) اداره امور خدمات پشتیبانی
این بخش زیر نظر معاونت پشتیبانی فعالیت كرده و وظیفه ارائه كلیه خدمات مورد نیاز پرسنل و واحدهای اداری نهاد را بر عهده دارد و فعالیت های عمرانی, بهسازی و بازسازی مسكن و سایر طرح ها و پروژه های این كارپردازان كه به مامورین خرید معروفند بر اساس درخواستهایی كه از سایر واحدها برای خرید كالا و یا انجام خدمات ارائه می گردد پس از مراجعه و بررسی مراكز تولید و عرضه كالا, خریدهای لازم را با استفاده از تنخواهی كه در اختیار دارند انجام داده و كالاهای خریداری شده را به همراه اسناد مربوطه تحویل انبار مركزی می دهند (انبار مركزی نیز بخشی از مجموعه خدمات پشتیبانی می باشد)
قابل ذكر است كه تهیه و تامین وسائط نقلیه سبك برای ایاب و ذهاب موسسه در جهت انجام كارهای اداری, سرویس دهی و پشتیبانی رفت و آمد كاركنان در ابتدا و انتهای وقت ادری توسط این قسمت انجام می شود.


ج ) اداره امور مالی
اداره امور مالی زیر مجموعه ای از معاونت پشتیبانی می باشد كه در بخشهای مختلفی فعالیت دارد.

1- مدیریت منابع ووجوه نقد از اصلی ترین بخشهای فعالیتی اداره کل امور مالی میباشد که در قالب آن کلیه دریافتها وپرداختها در سطح استان درراستای فعالیتهای اداره کل بنیاد مسکن استان انجام وثبتها ومراحل مالی لازم سپری میشود.
2- حقوق ودستمزد کارکنان تنظیم لیست حقوقی كاركنان, احتساب اضافه كاری و ماموریتهای آنان, بررسی مساعده پرداختی به كاركنان, بدهی های جاری پرسنل و تنظیم كسورات قانونی مربوط به حقوق پرسنل ونیز درراستای حل وفصل مشکلات مالی کارکنان درچهارچوب مقررات، اداره امور مالی در این بخش انجام وظیفه مینماید.
3- اموال ودارائیهای ثابت بخش دیگری از اداره امور مالی وظیفه جمعداری اموال ودارائیهای ثابت بنیاد را بر عهده دارد تا با انجام مکانیزمهای مربوط در حفظ ونگهداری اموال ودارائیهای بنیاد نهایت دقت و حساسیت را به کار گرفته ودر این خصوص در چهارچوب مقررات اقدامات لازم را انجام دهد .
4- تهیه وتنظیم صورتهای مالی حسابداری مالی ،کنترل و بررسی حسابهای موقت ودائم ،به روز آوری وجمع بندی حسابها در پایان سال مالی وتهیه وتنظیم صورتهای مالی آن دوره با رعایت کلیه استانداردهای مالی ومقررات مربوط از وظائف دیگراداره امور مالی میباشد .
5- گزارشات مدیریت اداره امور مالی با استناد واتکا به اطلاعات و اسناد ثبت شده مالی گزارشات مورد نیاز مدیریتی را تهیه وجهت استفاده مدیران ارشد سازمان در اختیار آنان قرار میدهد .
6- سایر وظائف و امورات محوله پرداخت ،کنترل و بررسی حساب تنخواه ها – صندوق نقدی جهت پرداختهای نقدی – ثبت وکنترل حسابهای فیمابین بین واحدها و سازمانهای ذیربط – کنترل دوره ای حسابها وعملکرد با بودجه مصوب از وظایف دیگر اداره امور مالی می باشد كه بر حسب تصمیمات و دستورالعمل های مالی بعد از دریافت مجوزهای لازم از معاون پشتیبانی و رئیس حسابداری انجام می گیرد.