​​​​​​

  
  
  
  
  
  
آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار طرح هادی.pdf
  
فراخوانآگهی فراخوان شناسایی پیمانکار طرح هادی1400/06/011400/06/06
شناسایی پیمانکار اجرای اسکلت.pdf
  
فراخوانشناسایی پیمانکار اجرای اسکلت1400/06/011400/06/06
مزایده فروش واحدهای مسکونی کردان.pdf
  
مزایدهمزایده فروش واحدهای مسکونی کردان1400/06/011400/05/11
فراخوان پیمانکار.pdf
  
فراخوانآگهی فراخوان پیمانکار جهت حمل خاک مازاد کردان1400/05/181400/05/23
آگهی فراخوان عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز.pdf
  
فراخوانآگهی فراخوان عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز1400/05/091400/05/30
آگهی تجدید حمل خاک کردان.pdf
  
مناقصهتجدید مناقصه 1399/11/181399/11/25
فراخوان تجدید مناقصه عمومی.pdf
  
مناقصهتجدید مناقصه 1399/11/121399/11/26
آگهی بهمن کردان.pdf
  
مناقصهآگهی مناقصه1399/10/271399/11/04
آگهی مناقصه حمل خاک در اراضی تملیکی کردان.pdf
  
مناقصهآگهی مناقصه1399/10/111399/10/16
مزایده فروش واحد های تجاری و خاک.pdf
  
مزایدهمزایده فروش1399/05/201399/05/25
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای.pdf
  
مناقصهفراخوان مناقصه1399/05/131399/05/21
فراخوان ارزیابی کیفی.pdf
  
فراخوانفراخوان ارزیابی 1399/05/221399/06/05